برنامه امتحانات میانی و پایانی نیمسال اول

8588121307757035510793

امتحانات میان ترم از 9 آذر تا 22 آذرماه برگزار می شود.

* برنامه امتحانات میانی نیمسال اول 98 - 97 مرکز تخصصی اخلاق و تربیت اسلامی

تاریخ امتحان
ساعت امتحان نام درس نام استاد شماره کلاس
شنبه  97/9/10 11 تا 12  زبان تخصصی2  خ.اشرفی  4/7
یکشنبه 97/9/11 10 تا 11 اصول فقه1  خ.اسماعیلی  4/2
یکشنبه97/9/11 9 تا 10 فقه استدلالی2 خ.ایمان زاده 4/1
دوشنبه 97/9/12 9 تا 10  فقه استدلالی3 خ.کریمی  1/11
سه شنبه 97/9/13 9 تا 10  فقه استدلالی3  خ.کریمی  1/8
سه شنبه97/9/13 9 تا 10 اصول فقه4 خ.زاهدی فر 4/8
چهارشنبه 97/9/14 11 تا 12 تجزیه و ترکیب  خ.رحیمی  4/2
چهارشنبه 97/9/14 11 تا 12 فقه استدلالی4 خ.رضوی نیا 4/8
پنجشنبه 97/9/15 9 تا 10  علم النفس  آ.یوسفی  4/4
یکشنبه 97/9/18 9 تا 10  روانشناسی شخصیت  آ.امیری  4/6
دوشنبه 97/9/19 9 تا 10  فقه استدلالی1  خ.اسماعیلی  4/1
دوشنبه 97/9/19 9 تا 10 اصول فقه 2 آ.جهانگیری 4/5
دوشنبه 97/9/19 11 تا 12  اصول فقه3  خ.زاهدی فر 4/6
چهارشنبه 97/9/21 11 تا 12  تجزیه و ترکیب  خ.محقق نجفی  4/1
چهارشنبه 97/9/21 7 تا 8 عربی معاصر خ.مطیعی 4/4
پنجشنبه 97/9/22 9 تا 10  فقه استدلالی1  خ.بقال صفا 4/2
پنجشنبه 97/9/22 11 تا 12  اصول فقه3  خ.رضوی نیا  4/6

* توجه: همه امتحانات راس ساعت آغاز می شود؛ غیبت در امتحانات میان ترم موجه نمی شود

شرکت طلاب مرخصی با امتحان و معاف از کلاس در امتحانات میان ترم الزامی نیست.

 

* برنامه امتحانات پایانی نیمسال اول 98 - 97 مرکز تخصصی اخلاق و تربیت اسلامی  

تاریخ امتحان/ رشته
         
شنبه 97/10/15          
دوشنبه 97/10/17          
پنجشنبه 97/10/20          
یکشنبه 97/10/23          
سه شنبه 97/10/25          
پنجشنبه 97/10/27          
شنبه 97/10/29          
دوشنبه 97/11/1          
پنجشنبه 97/11/4          

* توجه: همه امتحانات ترم راس ساعت 9 صبح و شیفت عصر ساعت 3 بعدازظهر آغاز می شود.

حضور طلاب نیم ساعت  قبل از امتحان در محل آزمون الزامی است.